KÕIK RAHAKS Prindi Saada link

"Autoasi Akadeemia" ehk siis Mercantile Grupp As korraldab koos EON GRUPP OÜ-ga ( 2016 a 3 kvartali tööjõu maksud 0 €, riiklikud maksud 250€, juhatuse liige Eveli Sassi). Majandustegevuse registri MTR andmetel puudub EON Grupp Oü-l igasugune kokkupuude tuleohutusega.) igati vahvaid "koolitusi".

Kummastav milline suhtumine on meie kõigi turvalisusesse antud firmadel. Seda enam, et antud teenust müüakse tehno ülevaatajatele, autoremondi firmadele jne, kes hakkavad ka ise kõik omakorda "kontrollima" tulekustuteid. Põhjenduseks siis Autoasi Akadeemia ja EON Grupp Oü andsid neile sellise "õiguse" Ja see "õigus" tekib ühe-kahe tunnise koolituse põhjal.

 

 

Mõningad küsimused, mis tekivad selliste koolituste puhul.

 

1. Kas EON Grupp Oü tuleohutusspetsialist, kes viib koolitusi läbi on ise mõne sellise koolituse läbinud või ka ise mõne tulekustuti kontrollimise ja hooldamise juures olnud ?

2. Milline on antud koolituse kava. Kas tutvustati ka näiteks EN 3 nõudeid ?

3. Kas EON Grupp Oü-le ja koolitajast tuleohutusspetsialistile on kättesaadavad erinevate tootjate tulekustutite hooldusjuhendid ja tutvustas ta neid ka oma õpilastele?

4. Kas koolitajast tuleohutusspetsialist teab ka, et paljusid tulekustuteid ei saagi kontrollida ilma hooldustoiminguid teostamata ja palju on erinevate kustutite puhul erinevaid hooldusvälpasid?

5. Kas koolituse läbi viinud tuleohutusspetsialist ka tutvustas erinevaid problemaatilisi tulekustuteid ja pööras tähelepanu millele ja kuidas antud teenust kvaliteetselt pakkudes tähelepanu pöörata?

6. Miks Mercantile Grupp AS-le tulekustutite kontrolli koolituste korraldamisel ja kontrollkleebiste müügil ei pea kinni oma kodulehel deklareeritud lubadustest "Kõikide remondi- ja hooldustööde teostamisel lähtume alati autotootjate poolt ettenähtud nõuetest, mille tulemusena ennetame tehnilisi rikkeid ning hoiame klientide remondikulud kontrolli all." Või tulekustutite puhul pole Eesti Vabariigis ja ka EL-s kehtiv seadusandlus nende jaoks. Rääkimata enda klientide ja kaasinimeste turvalisusest.

Meenutame siis Mercantile Grupp As-le (Autoasi), EON Grupp Oü-le (viimasel MTR andmetel puudub igasugune seos tuleohutusega k.a arvatud tulekustutite kontroll/hooldus) ja tuleohutusspetsialistile (kelle nime ei leia Kutsekoja lehelt tuleohutusspetsialistide loetelust) tulekustutite kontrolli eesmärki.

Asjatundlikud ja südametunnistusega tulekustutite kontrollijad kõrvaldavad ringlusest töökorras mitteolevad ja nõuetele mittevastavad tulekustutid. Hooldust vajav tulekustuti suunatakse hooldusesse. Mitte ei müüda lihtsalt kontrollkleebist. Tõstes läbi selle meie kõigi, kes me oleme soetanud tulekustuti turvalisust ja tuleohutust.

Et kõike seda teha peab olema kogemusi, juurdepääs vastavale oskusteabele, tööriistad, seadmed, tahtmist jne. Ei piisa 1-2 tunnisest nn "koolitusest" ja EON Grupp OÜ ja sarnaste koolitajate tunnistusest.  

 

Ei tee ka paha meenutada Tuleohutuse seaduse § 3 punkt 2 „Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid“

 

Lisaks § 50. Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumine
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

 

 

 

 
Ettekanne Päästeameti ohutusjärelvalve inspektoritele Prindi Saada link

ETHK poolt osalesid 21 oktoobril  2016 a Narva - Jõesuus toimunud Päästeameti Ohutusjärelvalve aastakonverentsil juhatuse liige Margus Oberschneider ja hooldusspetsialist Erik Savi, kes tegid tunniajalise ettekande kurvast olukorrast Eestis kustutite kontrolli ja hoolduse teenuste, ning kustutite kvaliteedist.  Rõõm oli näha, et saal oli rahvast täis ja osalesid enamus Päästeameti tuleohutuskontrolli inspektoritest.

Ettekande käigus tutvustati Päästeameti ametnikele olukorda, mis on tekkinud Eestis seoses Siseministri määruse nr 39 "Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule"  tõlgendamisega tulekustutite "kontrollijate", ametnike ja pahatihti ka objekti valdajate / omanike poolt.

Kuna ka tuleohutuskontrolli inspektorid ei ole antud ala spetsialistid oligi asja eesmärk tutvustada erinevaid ohtusid, vigasid jne mida võib kaasa tuua tulekustuti mitte nõuetekohane kontrollimine asjatundmatute "spetsialistide" poolt. 

Ettekande käigus tutvustati erinevate tootjate tulekustuteid, nende ehitust, hooldus ja kontrolli juhendeid, enim levinud vigasid tulekustutite kontrollimisel ja hooldamisel. Samuti tutvustati  standardist EVS-EN 3-7 tulenevaid nõudeid ja põgusalt  ka Eestis loodavat analoogset siseriikliku standardit.

Üheskoos tõdeti, et erinevate  kvaliteedi tasemetega tulekustutite müük Eestis ja tulekustutite  kontrolli ja hoolduse teema on väljunud igasuguse mõistlikuse piiridest ja võtnud sellise ulatuse, et on halvendanud järsult tuleohutusalast olukorda Eestis. Kui kunagi tundusid tulekustutid olema töökindlad, turvalised ja soodsaimad tulekustutusvahendid siis praegusel hetkel peab uue  tulekustuti soetaja või  kustuti kontrolli ja hoolduse teeunuse ostja olema väga asjatundlik, et  olla kindel selles mida ostab. Kuid nii ei tohiks see olla.

Kui enne 2010 aastat  üldjuhul väga erinevate kvaliteedi tasemetega  tulekustuteid maale ei toodud ja kui toodigi siis asjatundlikud ja pädevad  hooldusfirmad tuvastasid mitte töökorras kustutid ja ennem ringlusse lubamist tegid need korda või praakisid välja. Kahjuks Siseministri määruse nr 39 vägivaldse tõlgendamise ja ebapiisava riikliku järelvalve tõttu antud määrus ei toimi.

Hetkel on siis seis selline, et  väga madala kvaliteediga tulekustutite maaletoojad "kontrollivad" ise enda ja ka teiste maaletoojate tulekustuteid, paigaldavad kontrollkleebise ja lasevad kustuti mille töökindluses nad pole ka ise kindlad ringlusse. Rääkimata sellest, et peetakse kinni  tulekustuti tootja poolsest hooldusjuhenditest. Jäetakse tähelepanuta hooldusjuhendid kus osade kustutite puhul nähake ette palju tihedamad hoolduvälbad kui ollakse harjunud (hooldus mitte iga 10 a vaid 5 a tagant). Paljusid kustuteid ei saagi tavapäraseid kontrolltoiminguid teostades kontrollida. Nii absurdne kui see ka pole  siis  "kontrollkleebiste" müük tundub olevat kordades kasumlikum. Ja seda  siis 4-5 € teenuse puhul. Selle raha nimel seatakse ohtu enda ja ka teiste  tervis ja vara. Loomulikult ei ole sellised "kontrollijad" ka teadvustanud endale seda, et  paigaldades kontrollkleebise ja lubades "töökorras" kustuti ringlusse võtavad nad ka endale vastustuse. 

 

Loodame siiralt, et antud teabepäevast oli kasu ja tuleohutuskontrolli büroo inspektorid oskavad nüüd varasemast rohkem tähelepanu pöörata nn "kontrollijate" tegevusele. Ainult üheskoos suudame enda ümber luua turvalisema elukeskonna ja üks osa sellest on kindlasti tuleohutus.

Võimalused selleks on praegu olemas.

Riik läbi oma erinevate asutuste (Päästeamet, Tarbijakaitse, TJA) kontrolliks tulekustutite kontrolli teostajate teenuse kvaliteeti.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 ja § 50.

 

Läbi teenusepakkujate kontrolli tõuseks ka teenuse kvaliteet. Pädevad, asjatundlikud ja süsametunnistusega tulekustutite kontrollijad kõrvaldavad ringlusest nõuetele mitte vastavad tulekustutid. Hooldust vajav tulekustuti suunatakse hooldusesse. Mitte ei müüda lihtsalt kontrollkleebist. Loomulikult ka kontroll turule lubatavate toodete nõuetekohasusele.

See võtab aega, aga lõpuks hakkab turg ennest ise reguleerima. Kes tahaks osta toodet või teenust, mis on probleemne. Samuti ka müüa.

 

Ei tee ka paha meenutada Tuleohutuse seaduse § 3 punkt 2 „Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid“

 

 Lisaks § 50. Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumine
 karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
 karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

 

Seega on Eesti seadusandja on andnud võimaluse ja kohustuse asjaomastele ametitele algatada menetlus „kontrollijate“ suhtes ja tagada läbi selle teenuse kvaliteet turul ja läbi selle kõigi meie turvalisus.

 

Üks väike pilt ütleb rohkem kui 100 sõna ja iseloomustab hästi olukorda. Manomeetrid on maha keeratud

" kontrollitud ja töökorras" tulekustutitelt, mis olid varustatud kontrollkleebisega, mis oleks pidanud andma tarbijale kindluse, et kui kustutit läheb vaja on see ka töökorras. Kurb reaalsus on siis piltidelt näha.

 

 

Turvalist ja tuleohutut talve soovides,

 

ETHK juhatus

 
Standardikavand üle antud Eesti Standardikeskusele arvamusküsitluse korraldamiseks Prindi Saada link

 

Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliidu (ETHK) moodustatud töörühm mida juhtis ETHK juhatuse liige Margus Oberschneider, on valmis saanud standardikavandi prEVS 933 „Kantavate tulekustutite kontroll ja hooldus. Tulekustutite hoolduspunktidele esitatavad miinimumnõuded“. Standardikavandi on heaks kiitnud EVS/TK 05.

ETHK on andnud standardikavandi prEVS 933 üle MTÜ –le Eesti Standardikeskus kahekuulise arvamusküsitluse korraldamiseks.

Vastav teave saadetakse ka EVS/TK 36 "Kinnisvara korrashoid" liikmetele kuhu kuuluvad teiste seas ka Eesti KinnisvaraHaldajate ja Hooldajate Liit, Riigi Kinnisvara As, Eesti omanike Keskliit.

Lisaks saadetakse veel antud teave edasi järgmistele organisatsioonidele:

Tehnilise Järelvalve Ametile, Eesti Kindlustusseltside Liidule, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidule, Eesti Kaitseväele, Eesti Kaitseliidule, Maanteametile, Veeteede Ametile, Eesti Tehnoülevaatajate Liidule, Päästeametile jne.

 

ETHK juhatus

 

 
Standardimise tehniline komitee EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ heakskiit Prindi Saada link

Standardimise tehniline komitee EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ kiitis heaks standardi kavandi ""Kantavate tulekustutite kontroll ja hooldus. Tulekustutite hoolduspunktidele esitatavad miinimumnõuded“ millega kinnitatakse, et kavand vastab koostamisettepanekule, tervise- ja tööohutuse ning keskkonnakaitse nõuetele. Samuti kinnitatakse, et kavand on kooskõlas kehtivate õigusaktide nõuetega, erialase terminoloogiaga ning vastab muudele asjasse puutuvatele nõuetele (sh intellektuaalomandi kaitse alused lahenduste korral). Kavand on EVS-i juhendite kohaselt vormistatud.

 

 

ETHK juhatuse liige

Margus Oberschneider

Tuleohutusspetsialist tase 5 - kutsetunnistus 095401

 
Sageli arvatakse ekslikult, et gaasileke põhjustab vingumürgituse. Prindi Saada link

Põhjuseks pole üldjuhul gaasiseadme rike, vaid ebapiisav ventilatsioon. See tähendab, et suitsulõõr on ummistunud või vannitoa ventilatsioon on puudulik.

Korteritele on paigaldatud nn "pakett aknad", mis tähendab seda, et värske õhu juurdevool on takistatud ja vannitoas olevas ventilatsioonilõõris ei teki vajaliku õhuvahetust (nn tõmmet)

Vingumürgituse põhjustab siiski vingugaas, mis tekib puuduliku põlemise tagajärjel. Nimelt vajab gaasiboiler töötamiseks ehk vee leegi abil soojendamiseks väga palju õhku. Ühe kuupmeetri vee soojendamiseks kulub ca 10-12 kuupmeetrit õhku. Õhku on vaja ka ruumi ventileerimiseks. Ei piisa sellest, et vannitoas on sundväljatõmme. Kuskilt peab ka õhku juurde tulema. Kui uks on õhukindlalt suletud siis seda ei tule. Kui need tingimused pole täidetud siis gaasi põlemine muutub mittetäielikuks ja seetõttu tekkiv Co gaas satub vannituppa ja võib tungida ka muudesse eluruumidesse.

Seadme ohutuse seaduse järgi vastutab nõuete täitmise eest omanik. Korterisisese osa eest (näiteks gaasiboiler, gaasipliit, gaasitoru koos gaasitarvitiga) vastutab korteri omanik ja neid gaasiseadmeid tuleks üldjuhul kontrollida kord aastas. Soovitatav hoolduse sagedus on kirjas gaasiseadme tootja hooldusjuhistes. Hooldamata ja mittekorras gaasiseadmed tuleb korrastada või välja vahetada. Juhul, kui seadmete töökorras oleku kohta on kahtlusi tuleks tellida OÜ Inspecta Estonia-st gaasipaigaldiste audit mille käigus kontrollitakse seadmete ohutust. Üldjuhul on 10 - 15 aasta vanused gaasiseadmed, eriti gaasiveesoojendid amortiseerunud ja nende kasutamine ohtlik ning need tuleks välja vahetada tänapäevaste vastu.

Ühiskasutuses oleva osa eest vastutavad kõik ühiselt. Seega vastutab trepikodades oleva gaasitorustiku ja ühisomandis olevate lõõride ning korstna nõuetele vastavuse eest üldjuhul korteriühistu. KÜ juhatus on kohustatud gaasipaigaldisega seotud suitsugaaside lõõride puhastamist tellima kord aastas, ning seda peab teostama pädev korstnapühkija. Kui KÜ juhatus ignoreerib antud nõuet siis gaasiseadmete ja gaasipaigaldistega seotud tegevuste ohutuse üle teeb riiklikku järelvalvet tehnilise järelevalve amet ja soovitame pöörduda nende poole. Gaasiseadme hoolduse ja kontrolliga võib tegeleda ainult eripädevusega isik, kodus omal käel seda teha ei tohi. Õige oleks kõik tööd kortermajas tellida korraga ja iga aasta ühel kindlal kuul.

 

Tüüpilised probleemid gaasiboileritega on järgmised:

1. Mitteküllaldane tõmme või ventilatsioon seadme kasutamisel, mistõttu ei ole gaasi põlemine korrektne ja leek võib iseeneslikult kustuda.

2. Lõõride materjal, suund või avad ei ole õiged, mille tagajärjel suitsugaaside eraldamine või ventilatsioon ei toimi.

3. Mittetäielik maagaasi põlemine ja vingugaasi tekkimine, mille põhjustab hooldamata seade või puudulik ventilatsioon.

4. Gaasipaigaldisega seotud suitsugaaside lõõre ei ole puhastatud, mistõttu ei toimu piisav suitsugaaside eraldumine.

5. Gaasitorustiku seadmed, kraanid, liitekohad jne ei ole lekketihedad ja lekivad.

6. Gaasipaigaldis ei ole ehitatud nõuetekohaselt.

7. Põleti leek ei ole õige, kuna seade on hooldamata või õigesti reguleerimata.

 

Pahatihti hakatakse gaasiseadmeid ja –paigaldisi hooldama alles siis, kui on tekkinud probleem või toimunud õnnetus. Gaasiboiler on erinõuetega paigaldis ja kuulub hoone tehnosüsteemi hulka, mistõttu peab kõikidel sellistel seadmetel olema projekt, hooldus- või kasutusjuhis, tehnilise kontrolli protokoll ja hooldust ning korstnapühkimist tõendav dokumentatsioon. Need on vajalikud tõendid tegevustest, mis hoiavad ära probleemid ja õnnetused. Ka näiteks gaasiboileri teisaldamine ühest ruumist teise on tehnosüsteemi muutus, mille korralt tuleb koostada ehitusprojekt, esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja tellida uus audit.

Gaasitöid tohib teostada ainult ettevõte, kellel on olemas vastava pädevusega gaasitöö eest vastutav isik. Andmed pädevate isikute kohta leiab majandustegevuse registrist. Gaasipaigaldiste auditit võib hetkeseisuga teha ainult Inspecta Estonia OÜ.

 

 

Margus Oberschneider
ETHK juhatuse liige
Tuleohutusspetsialist tase 5 - kutsetunnistus 095401

 
<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>

Lehekülg 1 / 2